Tin cậy

Barclays

india-market
104.53MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.96 5 ngày trước

Mô tả của Barclays

The Barclays app

HOW TO REGISTER
If you’re 16 or over and you have a UK-registered mobile number and a Barclays current account, follow the onscreen instructions. You’ll need the 16 digit number off your debit card and you’ll need to verify your identity with PINsentry or at a Barclays cash machine.

If you’ve got an activation code, follow the onscreen steps to register (you won’t need PINsentry for this).

After you’re set up, you’ll only need your 5-digit passcode to log in. Then you can set up Android Fingerprint to log in faster in future.

This app doesn’t work on rooted devices.

THE BENEFITS
•Log in quickly and securely when you set up access through Android Fingerprint
•Manage your personal and business accounts, and view your Barclays mortgage account, as well as managing your personal Barclaycard accounts
•See recent transactions and check your balances
•Transfer funds between accounts
•Make payments to people you’ve paid before and people in your payee list
•Upload, sort and store your important documents securely with Barclays Cloud It. Just use your camera to take photos of documents you want to store
•Find your nearest branch or cash machine
•Log into Online Banking more easily using Mobile PINsentry. So we can complete some security checks, it’ll take up to 4 days for Mobile PINsentry to be activated in the app
•Call our customer services team direct from the app to speak to an advisor
•Manage your Barclays personal and business accounts with 1 secure log-in
•No need to log in to lots of apps - view your current accounts held with other banks, safely and securely, in your app

Terms and conditions apply. You must be aged 16 or over to use the Barclays app.

FOR BUSINESS ACCOUNTS
You can only use the app if you’re a sole-signatory Barclays Business current account holder. You can’t register your Barclaycard business or corporate credit cards.

This app is provided by either Barclays Bank UK PLC or Barclays Bank PLC depending on the entity you may have contracted with for banking services. Please refer to your bank documents (terms and conditions, statements, etc.) to confirm the legal entity that provides banking services to you.

Copyright © Barclays 2019. Barclays is a registered trade mark of Barclays plc, used under licence.

Barclays Bank UK PLC. Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority (Financial Services Register No. 759676).
Registered in England. Registered No. 9740322 Registered Office: 1 Churchill Place, London E14 5HP.

Barclays Bank PLC. Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority (Financial Services Register No. 122702).
Registered in England. Registered no. 1026167 Registered Office: 1 Churchill Place, London E14 5HP.
Ứng dụng Barclays

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ
Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên và bạn có số điện thoại di động đã đăng ký ở Vương quốc Anh và tài khoản hiện tại của Barclays, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ cần số 16 chữ số trong thẻ ghi nợ của mình và bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình bằng PINsentry hoặc tại máy rút tiền Barclays.

Nếu bạn đã có mã kích hoạt, hãy làm theo các bước trên màn hình để đăng ký (bạn đã giành được mã PIN cần mã PIN cho việc này).

Sau khi bạn thiết lập, bạn sẽ chỉ cần mật mã 5 chữ số để đăng nhập. Sau đó, bạn có thể thiết lập Dấu vân tay Android để đăng nhập nhanh hơn trong tương lai.

Ứng dụng này không hoạt động trên các thiết bị đã root.

LỢI ÍCH
• Đăng nhập nhanh chóng và an toàn khi bạn thiết lập quyền truy cập thông qua Dấu vân tay Android
• Quản lý tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của bạn và xem tài khoản thế chấp Barclays của bạn, cũng như quản lý tài khoản Barclaycard cá nhân của bạn
• Xem các giao dịch gần đây và kiểm tra số dư của bạn
• Chuyển tiền giữa các tài khoản
• Thực hiện thanh toán cho những người bạn đã trả trước và những người trong danh sách người nhận thanh toán của bạn
• Tải lên, sắp xếp và lưu trữ các tài liệu quan trọng của bạn một cách an toàn với Barclays Cloud It. Chỉ cần sử dụng máy ảnh của bạn để chụp ảnh các tài liệu bạn muốn lưu trữ
• Tìm chi nhánh hoặc máy rút tiền gần nhất
• Đăng nhập vào Ngân hàng trực tuyến dễ dàng hơn bằng cách sử dụng mã PIN di động. Vì vậy, chúng tôi có thể hoàn thành một số kiểm tra bảo mật, nó sẽ mất tới 4 ngày để mã PIN di động được kích hoạt trong ứng dụng
• Gọi nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi trực tiếp từ ứng dụng để nói chuyện với một cố vấn
• Quản lý tài khoản cá nhân và doanh nghiệp Barclays của bạn với 1 lần đăng nhập an toàn
• Không cần đăng nhập vào nhiều ứng dụng - xem các tài khoản hiện tại của bạn được giữ với các ngân hàng khác, an toàn và bảo mật, trong ứng dụng của bạn

Điều khoản và điều kiện áp dụng. Bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng ứng dụng Barclays.

CHO TÀI KHOẢN KINH DOANH
Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng nếu bạn là chủ tài khoản hiện tại của Barclays Business có chữ ký duy nhất. Bạn có thể đăng ký kinh doanh thẻ Barclaycard hoặc thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Ứng dụng này được cung cấp bởi PLC Barclays Bank UK hoặc Barclays Bank PLC tùy thuộc vào đơn vị bạn có thể ký hợp đồng với các dịch vụ ngân hàng. Vui lòng tham khảo các tài liệu ngân hàng của bạn (điều khoản và điều kiện, báo cáo, v.v.) để xác nhận pháp nhân cung cấp dịch vụ ngân hàng cho bạn.
 
Bản quyền © Barclays 2019. Barclays là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Barclays plc, được sử dụng theo giấy phép.

Ngân hàng Barclays PLC của Anh. Được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý thận trọng và được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính và Cơ quan quản lý thận trọng (Đăng ký dịch vụ tài chính số 759676).
Đăng ký tại Anh. Số đăng ký 9740322 Văn phòng đã đăng ký: 1 Churchill Place, London E14 5HP.

Ngân hàng Barclays PLC. Được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý thận trọng và được quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính và Cơ quan quản lý thận trọng (Đăng ký dịch vụ tài chính số 122702).
Đăng ký tại Anh. Đăng ký số 1026167 Văn phòng đã đăng ký: 1 Churchill Place, London E14 5HP.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Barclays

3.73
11
5
5
4
0
3
5
2
0
1
1

Đánh giá Barclays

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Barclays, hãy là người đầu tiên!

Cờ Barclays

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng india market
Cửa hàng india-market 48.84k 20.76M

Thông tin APK về Barclays

Phiên bản APK 1.96
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)


Tải về Barclays APK
Tải về